غ غ

書く時は . غ حرف بیست‌ودوم در الفبای فارسی و حرف نوزدهم در الفبای عربی است

2022-11-26
    الخطوة الثانية ن المشروع قراءة وتواصل
  1. Part of
  2. 24K likes · 27 talking about this
  3. 3,010 likes
  4. 1